I, molim vas, kakva je razlika između onoga koji nevjeruje u Allaha subhanehu ve teala i Njegovog Poslanika, i onoga koji ne vjeruje u... Za duodecimalne šiije sunije su nevjernici

I, molim vas, kakva je razlika između onoga koji nevjeruje u Allaha subhanehu ve teala i Njegovog Poslanika, i onoga koji ne vjeruje u imame, alejhimus-selam, kad je nedvojbeno utvrđeno na osnovu kur’anskih ajeta i jasnih predaja da je vjerovanje u imamet jedan od temelja vjere?

Četvrto: na predaje koje je naveo kao dokaz da ih je zabranjeno ogovarati, u kojima se spominje riječ musliman, odgovor je sljedeći: Kao prvo, jasno ti je da je oponent (tj. svako ko nije duodecimalni šiija) nevjernik i da nema nikakvog udjela u islamu ni na koji način. To smo elaborirali u našoj knjizi Eš-Šihabus-Sakib. Drugo, ako bismo prihvatili da ga je dozvoljeno oslovljavati imenom islama (tj. muslimanom), to bi bilo u značenju da se on pripisuje islamu (tj. da su sunije samozvani muslimani), kao što smo već objasnili, a ovdje se misli na istinsko značenje islama, a to se odnosi samo na vjernika odanog ehli-bejtu.

Jusuf, Bahrani, El-Hadaikun-Nadira, 18/153. Izdavač: Darul-Adva, Bejrut.