Treba da se zna, očigledno je iz riječi sikatul-islama, Muhammeda ibn Jakuba el-Kulejnija da je on vjerovao u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana i izbacivanje (ajeta).... Veliki šiijski autoriteti, Kulejni i Kummi vjerovali u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana

Treba da se zna, očigledno je iz riječi sikatul-islama, Muhammeda ibn Jakuba el-Kulejnija da je on vjerovao u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana i izbacivanje (ajeta). Jer je u svojoj knjizi Kitab el-Kafi prenio mnoge hadise koji govore o tome. On je na početku te knjige istakao da vjeruje u hadise koje je naveo u njoj, a na isti način je postupao i njegov šejh Ali ibn Ibrahim el-Kummi.

Ebul-Hasan el-Amili Mukadimatu tefsiril-Burhan, str. 83.

Izdavač: Muessesetul-eala lil-matbuaat, Bejrut, Liban