Nesh – derogacija u šerijatu dijeli se na tri vrste: derogacija propisa, ali ne i teksta, derogacija teksta, ali ne i propisa, i derogacija... Veliki šiijski ajatola Hu’i potvrđuje derogaciju ajeta, iako njegove duodecimalne šiije ne vjeruju u to

Nesh – derogacija u šerijatu dijeli se na tri vrste: derogacija propisa, ali ne i teksta, derogacija teksta, ali ne i propisa, i derogacija oboje.

Prvo: Kao Njegove riječi: „O Vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine…“, do Njegovih riječi: „Sada vam Allah daje olakšicu; On zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijediće dvije stotine.! (Enfal, 65-66.) Pa je prvo bila obaveza da jedan bude postojan u borbi protiv deseterice, pa je derogirano i obavezano na postojanost jednog pred dvojicom. A ima drugih primjera derogiranih ajeta.

Drugo: kao ajet o kamenovanju. Rečeno je da je bio objavljen, pa je uzdignut njegov tekst, a ostao je propis.

Treće: Dozvoljeno je da se desi, ali nema kategoričkog dokaza da se desilo. Iako, prenosi se od Ebu Bekra da je Učio „ne odričite se očeva, jer je to nevjerstvo.“

El-Imamul-ekber, lider naučne Havze Sejjid Ebul- Kasim Musavi Hu’i, El-Bejan fi tefsiril-Kur’an, str. 393. Izdavač: Muessesetul-e’ala lil-matbuat, Bejrut, Liban.