Od Abdullaha ibn Omera da je rekao: Čuo sam da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, upitan: Kojim jezikom ti se obratio tvoj... Uzvišeni Allah se tokom noći miradža obraćao Poslaniku sa glasom Alije ibn ebi Taliba!

Od Abdullaha ibn Omera da je rekao: Čuo sam da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, upitan: Kojim jezikom ti se obratio tvoj Gospodar u noći miradža? Odgovorio je: Obratio mi se glasom Alije ibn ebi Taliba, pa me nadahnuo da upitam: Gospodaru jesi li mi se to obratio Ti ili Alija? Odgovorio mi je (Allah): “O Ahmede ja sam nešto,  ali ne kao drugi. Ne mogu biti upoređivan sa ljudima niti biti opisan sa sličnim. Tebe sam stvorio od Svog nura, a Aliju od tvog nura. I pogledao sam u tajne tvoga srca, pa sam uvidio da tvome srcu nije niko miliji od Alije ibn ebi Taliba, pa sam ti se obratio njegovim glasom kako bi se umirilo tvoje srce.

Hasan ibn Jusuf ibn Mutahhir el-Hilli,

Kešful-jekin fi fadaili emiril-mu’minin str. 229/230.

Darul-mufid, Bejrut