Šejh, rahimehullahu, je spomenuo da se naši ashabi (autoriteti) razilaze oko hadisa humsa (petine) tokom gajbeta (odsustva). Svaka grupa je zauzela određeni stav. Neki... Uprkos velikom razilaženju šiijskih autoriteta o tome šta činiti s humsom tokom gajbeta imama, današnji autoriteti insistiraju da im ga njihovi sljedbenici daju da oni uživaju u njemu

Uprkos razilazenju šiijskih autoriteta o obligatnosti humsa tokom gajbetaimama

Šejh, rahimehullahu, je spomenuo da se naši ashabi (autoriteti) razilaze oko hadisa humsa (petine) tokom gajbeta (odsustva). Svaka grupa je zauzela određeni stav. Neki su mišljenja da obaveza njegovog izdvajanja prestaje zbog gajbeta imama, alejhis-selam, a na temelju predaja koje su prethodno navedene o olakšici po tom pitanju. Neki su stava da ga (hums) treba sakriti u skrovištima.

Oni su predaju o tome da će Zemlja pokazati svoja blaga kada se pojavi imam, alejhis-selam protumačili time da će mu Allah pokazati svako mjesto gdje je skriveno to uskladišteno blago (od petine, humsa). Neki smatraju da njime treba pomoći potomke i siromašne šiije u smislu da je to pohvalno. Neki smatraju da ga treba odvojiti (i čuvati) za Onoga kojem pripada, alejhis-selam, pa ako se (čuvar humsa) uplaši da će umrijeti prije nego što se on pojavi, oporučit će da ga čuva onaj u čiji razum i vjeru ima povjerenje, da ga ovaj preda imamu, alejhis-selam, ako dočeka njegovo pojavljivanje. Pa, ako ni ovaj ne dočeka njegovu pojavu, oporučit će onome u čiju vjeru ima povjerenje, i tako po ovom uslovu, sve dok se ne pojavi Imamuz-zeman(Mehdi),alejhis-selam.

Šejhut-taife et-Tusi, Tehzibul-ahkam fi šerhil-Muknaa