Poslanikov s.a.w.s., miljenik, unuk Hasan (u nekim izvorima se navodi da je to Husejn), oženio je Ebu Bekrovu, radijallahu anhu, unuku Hafsu bint Abdurrahman.... Tazbinske veze između Ehli-bejta i porodice Ebu Bekra, r.a.

Poslanikov s.a.w.s., miljenik, unuk Hasan (u nekim izvorima se navodi da je to Husejn), oženio je Ebu Bekrovu, radijallahu anhu, unuku Hafsu bint Abdurrahman. Ovako je navedeno u djelu Ensabul-ešraf, 1/381, autora el-Belazirija, i u djelu el-Mehber, str. 448, autora ibn Habiba.

Hasanov, radijallahu anhu unuk, Musa el-Džu’un ibn Abdullah el-Mehd ibn el-Hasan el-Mussena oženio se Ummu Selemom, koja je bila direktni potomak Ebu Bekra, r.a., kćerkom Muhammeda ibn Talhe ibn Abdullaha ibn Abdurrahmana ibn Ebu Bekra, r.a. Ovako je navedeno, između ostalih, u djelima: Ensabul-ešraf, 407/1, Nesebu Kurejš, 1/20, el-Fahri fi ensabit-talibin, 36/1, i Umdetut-talib, str. 113.

I Husejnova, radijallahu anhu, bliža porodica imale je bliže tazbinske veze sa Ebu Bekrom, r.a., tako je Husejnov unuk, Muhammed el-Bakir ibn Zejnulabidin oženio Ummu Fervu bint el-Kasim ibn Muhammed, dakle ebu Bekrovu praunuku. Brak je sklopljen oko 80. Hidžretske godine, a imali su jednog sina, poznatog učenjaka i imama, Džafera es-Sadika, r.a.. I ovo navode svi izvori bez izuzetka.

Također, praunuk Husejnovog sina Zejnulabidina, Ishak ibn Abdullah ibn Alija ibn Zejnulabidin oženio se praunukom el-Kasima el-Fekiha, Ebu Bekrovog, r.a., unuka. Bilo joj je ime Kelsem bint Ismail ibn Abdurrahman ibn el-Kasim ibn Muhammed ibn Ebu Bekr. Ovo se navodi u djelu Nesebu Kurejš, 1/24.

Iz porodice Džafera et-Tajjara, sina Ebu Taliboav, njegov unuk Ishak ibn Abdullah ibn Džafer ibn Ebu Talib oženio se sa Ummu Hakimom bint el-Kasim ibn Muhammed ibn Ebu Bekr, dakle Ebu Bekrovu, r.a., praunuku, i sestru Ummu Ferve (majka Džafera es-Sadika). Ummu Hakim je, dakle bila rođena sestra Džaferove majke. Između ostalih, ovo je zabilježeno u djelu Eš-Šedžeretul-mubareka, autora Fahra er-Razija. Navedeni podaci ukazuju nam sljedeće bitne činjenice:

  1. Većina tazbinskih veza nastala je nakon Ebu Bekrove, r.a. smrti, tako da je sigurno da nisu nastale zbog kakvih materijalnih koristi ili političkih razloga. Osnovni razlozi su bili ljubav i poštovanje koje su vladali između dvije plemenite porodice.
  2. Svi muškarci ženike bili su iz Poslanikove s.a.w.s., porodice, a nevjeste iz Ebu Bekrove, r.a. Poznatno je da prošnja dolazi prvenstveno od strane muškaraca, tako da je očigledno postojala želja kod članova Poslanikove, s.a.w.s. porodice da tazbinom vežu s Ebu Bekrovom, r.a..
  3. Tazbinske su veze ostale i nanovo se uspostavljale i nakon različitih događaja poput slučaja Sekife, Bitke na Siffinu, Bitke oko deve, Bitke na Kerbeli itd. To jasno dokazuje kako je prevladalo jedinstvo ummeta i da su prevaziđeni nesporazumi, a posebno se u tome istakao Ehli-Bejt, čiji su članovi bili među najvećim zagovornicima jedinstva muslimana. Inače postoji mnogo povjesnih neistina koje su ubacivane da bi se izmislilo ili uveličalo neprijateljstvo između muslimana, kako u doba Poslanika, s.a.w.s., tako i u doba pravednih halifa. Veličanjem smutnji i nesporazuma jasno se ciljalo razjedinjavati i slabiti ummet.

Džafer es-Sadik, r.a., Ebu Bekrov dvostruki potomak

Husejnov praunuk imam Džafer es-Sadik, sin Muhammedov, sin Alije ibn Husejna, sin Alije ibn Ebu Taliba, r.a., ponosi se svojim djedom Ebu Bekrom, r.a.: „Ebu Bekr me rodio dva puta“, dakle potomak je Ebu Bekra sa dvije strane, i očeve i majčine.

Majka mu je Ummu Ferva, kćerka najboljeg poznavaoca fikha u Medini, el-Kasima ibn Muhammeda ibn Ebu Bekra es-Siddika,r.a.. I to je njegovo prvo porijeklo.

Njegova nana, dakle majka njegove majke Ummu Ferve bila je Esma bint Abdurrahman ibn Ebu Bekr, r.a. A ovo je njegovo drugo porijeklo – oba su od Ebu Bekra, radijallahu anhu.

Ovdje se valja zapitati, da li bi se imam Džafer es-Sadik ponosio sa nekim ko to po privrženosti vjeri i vrijednostima ne zaslužuje? Naravno da nebi!

Zbog čega se njegov otac el-Bakir oženio njegovom majkom Ummu Fervom? Njihov brak je nastao sedamdesetak godina nakon Ebu Bekrovog, r.a. preseljenja na ahiret, dakle, sigurno se u ovom braku nije radilo ni o kakvim materijalnim niti političkim interesima.

Ljubav, iskrenost i poštovanje spojile su ovaj plemeniti par, a takav jedan blagoslovljen brak, urodio je divnim plodom – imamom i velikanom Džaferom es-Sadikom,r.a.

Džafer es-Sadik inače je prenosilac hadisa, a od njega su zabilježena mnoga predanja u vjerodostojnim zbirkama hadisa. Od njega su prihvatali i predanja i bilježili Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizija, i Ibn Madže. Također, poznat je po poznavanju fikha i općenito islamskih znanosti.

A kako da ne bude, kada mu je otac poznati učenjak El-Bakir, a dajdža mu medinski fakih El-Kasim bin Muhammed. Rodio se. Živio i na ahiret preselio u gradu Allahovog Poslanika, s.a.w.s., Medini, izvoru znanja i sunneta.

Iz knjige, Ehli-bejt i ashabi u ljubavi i srodstvu (Ali ibn Hamed et-Temimi)

Redakcija www.siizamotvoreno.com