Tumačeći ajete iz sure Nur, u kojima se govori o slučaju potvore na Aišu, radijallahu anha, i gdje se spominje njena nevinost, autor kaže:... Šiijski mufesir Tabatabai, o potvori za blud na Aišu, radijallahu anha

Tumačeći ajete iz sure Nur, u kojima se govori o slučaju potvore na Aišu, radijallahu anha, i gdje se spominje njena nevinost, autor kaže: “…to je dokaz “vanjske nevinosti”, tj. samog šerijatskog propisa o nevinosti, a ne “stvarne nevinosti”. Autor hoće da kaže, da se Aiša, radijallahu anha, smatra nevinom, jer nije bilo četiri svjedoka koji su potvrdili čin bluda, a ne zato što je stvarno nevina u slučaju potvore za blud!?

Muhammed Husejn Tabatabai

Knjiga: El-Mizan fi Tefsiril Kur’an, tom 15, str.103

Izdavač: Muessesetul eala lil matbuat, Bejrut, Liban