“…a što se tiče toga da li je Kur’anu nešto oduzeto, to ne možemo kategorički zanijekati …” Dakle autor Tabatabai ne može kategorički da... Šiijski mufesir Tabatabai o autentičnosti kur’anskog teksta

“…a što se tiče toga da li je Kur’anu nešto oduzeto, to ne možemo kategorički zanijekati …”

Dakle autor Tabatabai ne može kategorički da negira, da je od kur’anskog teksta nešto oduzeto!

Autor: Muhammed Husejn Tabatabai

Knjiga: El-Mizan fi Tefsiril Kur’an Tom 13, str.123

Izdavač: Muessesetul eala lil matbuat, Bejrut, Liban