“Od njegovog govora je i sadržaj sporazuma o primirju koje je dogovoreno između njega i Muavije, jer je želio spriječiti krvoproliće i ugasiti smutnju,... Šiijski izvori potvrđuju: imam Hasan ibn Ali svu trojicu prvih halifa smatrao je dobrim i pravovjernim

siijska literatura prva trojica halifa su pravovjerne i dobre halife

“Od njegovog govora je i sadržaj sporazuma o primirju koje je dogovoreno između njega i Muavije, jer je želio spriječiti krvoproliće i ugasiti smutnju, a to su riječi: ‘U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ovo je sporazum Hasana ibn Alija ibn Ebi Taliba sa Muavijom ibn Ebi Sufjanom. Po sporazumu, pristaje (Hasan, r.a) da mu (Muaviji, r.a.) preda vilajet (upravljanje) nad muslimanima, a ovaj je dužan da upravlja po Allahovoj knjizi, sunnetu Njegovog Poslanika i nazorima dobrih halifa…’”

U fusnoti broj 1 navodi se da u jednom manuskriptu umjesto “dobri” stoji “hulefa-i-rašidin – pravovjerne halife”.

 

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, 44/65. Muessesetul-vefa, Bejrut, Liban.