Ako se u hadisu misli na Aliju, hadis poriče bezgrešnost imama, a ako se ne misli na njega, hadis pobija teoriju vesijeta i imameta.... Šiijski hadis koji ruši temelje šiijskog vjerovanja

hadis-rusi-temelje

Ako se u hadisu misli na Aliju, hadis poriče bezgrešnost imama,

a ako se ne misli na njega, hadis pobija teoriju vesijeta i imameta.

Hanan ibn ibn Sedir es-Sajrefi veli: “Čuo sam Ebu Abdullaha (es-Sadik), a.s., da je rekao: ‘Vjerovjesniku, s.a.v.a, nagoviještena je smrt dok je još bio zdrav. Sišao mu je Džibril i on (Vjerovjesnik) je naredio da se okupe za namaz. Naredio je muhadžirima i ensarijama da dođu s oružjem,. Ljudi su se okupili i Vjerovjesnik, s.a.v.a, popeo se na minber i najavio im svoju smrt, potom je kazao: ‘Vašeg valiju nakon mene opominjem Allahom da bude milostiv prema muslimanima, da poštuje starog i pomogne slabog, da uvažava učenog, da im ne čini štetu i da ih ne ponižava, da ih ne osiromaši i tako odvede u nevjerstvo, da ne zatvori svoja vrata pred njima pa uzrokuje da jači otimaju pravo slabijeg, i neka ih ne prisiljava na vojne pohode kako ne bi nestalo mog ummeta.’ Potom je rekao: ‘Dostavio sam vam i dao savjet, pa posvjedočite!’ I Ebu Abdullah, alejhis-selam, je rekao: ‘Ovo je posljednje što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, na svom minberu.’”

El-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, 1/406. Izdanje: Darul-kutubil-islamijje,.