(Vjerovanje u šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana, ispred vjerovanja u Allahov s.v.t.a. govor o potpunosti Kur’ana) “… kontradiktornodsti u tim predajama mogu se otkloniti... Šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana ispred Allahovog govora o potpunosti Kur’ana

(Vjerovanje u šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana, ispred vjerovanja u Allahov s.v.t.a. govor o potpunosti Kur’ana)

“… kontradiktornodsti u tim predajama mogu se otkloniti tako da (se protumači da je) Kur’an koji je objavljen Vjerovjesniku mnogo obimniji od ovog kojeg imamo, jer je iz ovoga mnogo toga izbačeno, na što ukazuju nepobitne predaje koje su toliko brojne da gotovo dostižu stepen mutevatira. Ovo smo objasnili u našoj knjizi Mun’jetul- muhassilin fi hakikati tarikatil-mudžtehidin.

Sejjid Abdullah Shubber Mesabihul-envar, str. 295.

Izdavač: Muessesetun-Nur lil-matbuat, Bejrut, godina izdanja 1407. (hidžretska)