Jedan dan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je držeći Aliju za ruku i rekao je: „O ensarije! O Beni Hašim! O Beni... Šiijska literatura potvrđuje da ehli-bejt nisu samo oni koji su stavljeni pod pokrivač

pokrivac1

Jedan dan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, izašao je držeći Aliju za ruku i rekao je: „O ensarije! O Beni Hašim! O Beni Abdulmuttalib! Ja sam Muhammed! Ja sam Allahov Poslanik! Stvoren sam od milostive zemlje u četvero od mog ehli-bejta: ja, Alija, Hamza i Džafer.“

Šejh Saduk, El-Hisal, 1/204. Izdavač: Muessesetun-nešril-islami, Kom, Iran