…i naše predaje da se tahrif i izbacivanje (ajeta) desilo u Kur’anu su mutewatir, stoga ih ne možemo poricati. I čudno je da su... Shodno šiijskim predajama, tahrif (iskrivljenost) Kur’ana je mutewatir, i ne može se poricati

…i naše predaje da se tahrif i izbacivanje (ajeta) desilo u Kur’anu su mutewatir, stoga ih ne možemo poricati. I čudno je da su ih Saduk, povjerenik islama Tabersi i Murteza u nekim svojim knjigama odbacili, i ustvrdili da je ono što je objavljeno od Allaha, je ono što je zapisano (u današnjem Kur’anu) a to je odbijanje mutewatir predaja.

Niametullah el-Džezairi, Nurul-enwar fi šarhil sahifa es-Sejadija, str 63.

KARAKTERISTIKE MUTEWATIR PREDAJA (kod ehlu-sunneta) 1. mnogobrojnost prenosilaca 2. jedinstvenost u sigurnosti od svake laži 3. prisutnost ove većine prenosilaca od početka seneda pa do kraja. 4. da se njegovo prenošenje oslanja na potpuno jasne svari bez ikakve sumnje