“Jer od svih sekti najveće neznalice i najveći lažovi i najudaljeniji od poznavanja predaja i logike su rafidije. Oni tekijju smatraju jednim od temelja... Šejhul-islam Ibn Tejmijje o rafidijama

“Jer od svih sekti najveće neznalice i najveći lažovi i najudaljeniji od poznavanja predaja i logike su rafidije. Oni tekijju smatraju jednim od temelja svoje vjere, a slagali su na ehli-bejt toliko, da to samo Allah može pobrojati.”

Medžmu’ul-fetava 13. tom, strana 263.

Sakupio i poredao Abdurrahman Muhammed ibn Kasim