“Naši drugovi i šejhovi su u temeljnim hadiskim i drugim djelima prenijeli mnoge predaje koje dostižu stepen mutevatira, da se u Kur’anu desilo iskrivljivanje,... Niametullah el-Džezairi o tahrifu (iskrivljenost) Kur’ana na stepenu mutevatira

“Naši drugovi i šejhovi su u temeljnim hadiskim i drugim djelima prenijeli mnoge predaje koje dostižu stepen mutevatira, da se u Kur’anu desilo iskrivljivanje, izbacivanje (nekih ajeta) i dodavanje.

Autor: Niametullah el-Džezairi

Knjiga: Nurul-berahin

Izdavač: Muessesetu-nešril-islami džemaatul-muderridin, 1/526 Kom, Iran