Imamet je opća milost, a vjerovjesništvo posebna (od Allaha), jer je moguće da u nekom vremenskom periodu ne bude vjerovjesnika, ali nije moguće biti... Negiranje šiijskog imameta gore od negiranja vjerovjesništva

Imamet je opća milost, a vjerovjesništvo posebna (od Allaha), jer je moguće da u nekom vremenskom periodu ne bude vjerovjesnika, ali nije moguće biti bez živog imama. A poricanje opće milosti je gore od poricanja posebne milosti, i na to ukazuje Sadik (Džafer es-Sadik), vezano za negiranje postulata imameta, a to je gore od to dvoje.

Allame el-Hilli, El-Elfejn, str. 23. (Ebu Mensur Džemaluddin el-Hasan b. Jusuf b. Mutahhar el Hilli), Izdavač: Mektebetul-elfejn, Kuvajt, godina izdanja: 1985.