Piše: Faruk Hajder Šiije dvanaestoimamije svoju vjeru su sazdali na izmišljotinama o mržnji najčasnije generacije čovječanstva koja se ikada pojavila na Zemlji – ashaba... Mržnja ashaba prema ehlil-bejtu

Medina

Piše: Faruk Hajder

Šiije dvanaestoimamije svoju vjeru su sazdali na izmišljotinama o mržnji najčasnije generacije čovječanstva koja se ikada pojavila na Zemlji – ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem – prema njegovom ehli-bejtu.

Kroz sljedeće primjere pokazat ćemo vam kakav je zbilja bio odnos ashaba prema ehlil-bejtu.

Odnos Ebu Bekra, radijallahu anhu, prema ehlil-bejtu

Buhari i Muslim u svojim Sahihima bilježe da je Ebu Bekr kazao Aliji, radijallahu anhu: „Više volim paziti (održavati veze) rodbinu Allahovog Poslanika, nego svoju vlastitu rodbinu!“ (Buhari, broj 3508, Muslim, 1759)

Buhari bilježi da je Ebu Bekr, radijallahu anhu, kazao: „Poštujte Vjerovjesnika u njegovoj porodici.“ (Sahih Buhari, 3509)

Hafiz ibn Hadžer ovako je objasnio značenje tih riječi: „Obratio se (Ebu Bekr) ljudima naredivši im da poštuju i lijepo se ophode prema Vjerovjesnikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, rodbini, da ih ne uznemiravaju i ne vrijeđaju.“ (Fethul-Bari, 7/79)

Odnos Omera ibnul-Hattaba prema ehlil-bejtu

Njegova ljubav i poštovanje prema ehlil-bejtu, kao i njihovi lijepi međusobni odnosi vidljivi su u mnogim primjera.

Jedan od njih je to da je Alija, radijallahu anhu, za njega udao svoju kćerku koju je dobio sa Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, kćerkom Fatimom, radijallahu anha, Ummu Kulsum poznatom i kao Zejneb Es-Sugra.

Drugi primjer je to da je Omer, radijallahu anhu, kao halifa, prilikom podjele imetka muslimanima iz bejtul-mala prednost davao ehlil-bejtu i najprije dijelio njima.

Treći primjer je da je uzeo Aliju, radijallahu anhu, za svog bliskog saradnika i savjetnika.

Četvrti primjer je da je pred svoju smrt Aliju, radijallahu anhu, uvrstio u sedmočlanu šuru iz koje će se izabrati sljedeći halifa, s tim što je odredio da sedmi član (Omerov sin Abdullah) ima samo pravo da bira, a ne i da bude izabran.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao: “Kada je uspostavljen divanul-ata (divan za dijeljenje imetka iz bejtul-mala, svojevrsno ministarstvo finansija), Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, je napisao: ‘Ljude treba svrstati prema njihovoj lozi.’ –  pa je na prvo mjesto stavio one koji su bili najbliža Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, rodbina i tako redom. Pa, kad je završio sa Arapima, započeo je bilježenje nearapa. Tako je ovaj divan funkcionirao u vrijeme hulefa-i-rašidin, emevijskih halifa i Abbasovih potomaka, dok se stvari nisu izmijenile.” (Iktidaus-siratil-mustekim, str. 159-160)

Odnos Aiše, radijallahu anha, prema ehlil-bejtu

Bilježi Muslim u Sahihu da je Aiša, radijallahu anha, kazala: „Jedno jutro Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je izašao u ogrtaču ispletenom od crne vune, pa je došao Hasan ibn Ali i on (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem) ga je stavio pod ogrtač, zatim je došao Husejn, pa je i njega stavio pod ogrtač, pa je došla Fatima, pa je i nju stavio pod ogrtač, pa je došao Alija, pa je i njega stavio pod ogrtač, potom je proučio (dio ajeta): „Allah želi, Poslanikova porodico, da od vas odstrani grijehe i da vas potpuno očisti.“ (Sahih Muslim, 2424)

Aiša, radijallahu anha, je rekla: „Nikada nisam vidjela nikoga sličnijeg Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, po ponašanju, od Fatime: kad bi došla kod njega on bi ustao prema njoj, primio bi je za ruku, poljubio i posjeo na svoje mjesto, a kad bi on došao kod nje ona bi ustala prema njemu, primila ga za ruku, poljubila i posjela na svoje mjesto.“ (Ebu Davud u Sunenu, broj 5217. Albani je hadis ocijenio sahihom.)

Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Nisam vidjela bolje od Fatime, osim njenog oca!” Također, Aiša, radijallahu anha, je kazala: “Nisam vidjela nikog iskrenijeg od Fatime.” (Bilježi ga El-Hejsemi u Medžmeuz-zevaid, 9/204. Prenosioci oba hadisa su pouzdani.)

Aiša, radijallahu anhu, kazala je: “Mi, supruge Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, okupile smo se (kod njega) i nijedna nije otišla. Došla je Fatima hodajući kao na isti način na koji je hodao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a on joj je rekao: ‘Merhaba (dobro došla), kćeri moja!’, pa je posjeo sa svoje desne ili sa svoje lijeve strane. Nakon toga šapnuo joj je nešto zbog čega je Fatima zaplakala, a onda joj je nešto šapnuo, pa se nasmijala. Upitala sam je: ‘Šta te je rasplakalo?’, a ona je odgovorila: ‘Ne bih odala tajnu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’ Rekoh: ‘Nisam vidjela da su tuga i radost bliže jedno drugom kao danas.’

Vidjevši je da plače, rekla sam joj: ‘Zar plačeš, a Allahov Poslanik, sallallahu ajehi ve sellem, ti je povjerio svoju tajnu koju nije otkrio nikome od nas?’ I pitala sam je šta joj je rekao, a ona je odgovorila: ‘Ne bih odala tajnu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’ Pa, kada je preselio, ponovo sam je pitala i ona mi je rekla: ‘Kazao mi je da mu je Džibril svake godine dolazio da ga jedanput presluša Kur’an, a da ga je ove godine preslušao dva puta, i da smatra da je to nagovještaj njegove smrti, i kazao mi je da ću mu se od njegove porodice ja prva pridružiti, pa sam zbog toga zaplakala. Onda mi je kazao: ‘Zar ne bi bila zadovoljna da budeš prvakinja žena vjernica!?’ – ili: ‘prvakinja žena ummeta!?’, pa sam se nasmijala.’” (Sahih Muslim, 2450)

Ovo nisu svi primjeri, ali sam se ograničio na njih, jer su pametnom dovoljni da shvati kakav je bio odnos ashaba prema ehlil-bejtu.

Pažljivo pročitajte navedene primjere i postavite sebi (ako hoćete i svojim šiijskim prijateljima) sljedeća pitanja:

Da li bi ashabi, da su mrzi ehlil-bejt:

  • prenosili hadise o njihovim vrlinama,
  • uzimali ih za svoje savjetnike,
  • podsticali ljude da ih poštuju i lijepo se ophode prema njima,
  • ženili se njihovim kćerima i udavali svoje kćeri za njih?

Uporedete ove riječi ashaba, pune poštovanja i divljenja ehlil-bejtu, koje su zabilježene u sunnijskim izvorima, i iz kojih sunnije uče lijep odnos prema ehlil-bejtu, sa šiijskim predajama o ashabima, psovkama i omalovažavanjem ashaba koje šiije pripisuju časnim članovima ehli-bejta, i zapitajte se:

  • koja od dvije skupine (sunnije ili šiije) su moralniji i bliži ahlaku i etici s kojom je zadovoljan Allah, džele šanuhu,
  • da li Allah voli psovanje i vrijeđanje ljudi, makar nam bili neprijatelji,
  • s kojom skupinom bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo ehlil-bejt bili zadovoljni – s psovačima, lažovima, svađalicama, koji o ashabima govore ružno u njihovo ime, ili sa onima koji poštuju i ashabe i ehlil-bejt?