U komentaru trećeg ajeta sure en-Nisa, vezano za dio: „A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro... Mewla Kašani optužuje ashabe da su bili licemjeri i da su iskrivili Kur’an

Tefsirul Mu'in

U komentaru trećeg ajeta sure en-Nisa, vezano za dio: „A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro za vas od žena“ Kašani kaže: „Munafici (licemjeri) su između govora o siročadi i govora o ženidbi žena izbacili toliko govora i kazivanja da je to više od trećine Kur’ana.“

Nuruddin Mevla Muhammed ibn Murteda el-Kašani, Tefsirul-muin, 1/205