Muhammed Bakir el-Medžlisi, Mir’atul-ukul, 12/525, Darul-kutub islamijje, Teheran, drugo izdanje   “Dvadeset i osmi hadis: muvessak (treća kategorija pouzdanog hadisa kod duodecimalnih šiija – ispod... Medžlisi o Kur’anu od 17.000 ajeta

Medžlisi o Kur'anu od 17000 ajeta

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Mir’atul-ukul, 12/525, Darul-kutub islamijje, Teheran, drugo izdanje

  “Dvadeset i osmi hadis: muvessak (treća kategorija pouzdanog hadisa kod duodecimalnih šiija – ispod sahiha i hasena). U nekim pisanim primjercima umjesto Hišama ibn Salima stoji Harun ibn Muslim. Dakle, predaja je sahih (vjerodostojna). Nije skriveno da ova predaja i mnoge druge sahih (vjerodostojne) predaje jasno ukazuju da je Kur’an skraćen i izmijenjen. Po meni, predaje o ovom pitanju su mutevatir značenja, a ako bismo sve te predaje odbacili, morali bismo onda potpuno odbaciti oslanjanje na predaje. Štaviše, mislim da o ovom pitanju nema manje predaja nego o imametu – pa kako ga (imamet) potvrđuju na osnovu predaje. Ako se kaže (prigovori): „To obavezuje na neoslanjanje na Kur’an zbog toga, jer ako je potvrđeno da je iskrivljen, to iskrivljivanje može biti u bilo kojem ajetu.“ (Medžlisijev odgovor) Oni (imami), alejhimus-selam, dozvoljavali su da se ovaj Kur’an uči i radi po njemu. To je poznato i mutevatir, i nijedan od njihovih drugova ne prenosi da su mu naši imami dali drugi Kur’an ili ga podučili kiraetu. To je jasno svakome ko istraži predaje. Života ti, kako se usuđuju da iznose takve besmislice o ovim predajama kao što su njihove tvrdnje da su ti dodatni ajeti ustvari kudsi-predaje ili da se radi o različitoj podjeli ajeta, a u predajama se ne spominje da su imena bila zapisana na rubovima kao tefsir?! A Allah zna! Sejjid Hajder el-Amili u svom tefsiru je kazao: „Većina karija smatra da kompletan Kur’an ima 114 sura i 6666 ajeta…“