Ummu Temim je Lejla bint Sinan el-Minhal, supruga Malika b. Nuvejre. Ženidba Halida, radijallahu anhu, s njom izazvala je mnoge polemike i optužbe na... Malik ibn Nuvejra – epizoda u životu Halida ibn Velida, radijallahu anhu. Halidovo, radijallahu anhu, sklapanje braka s Ummu Temim

Halid 2

Ummu Temim je Lejla bint Sinan el-Minhal, supruga Malika b. Nuvejre. Ženidba Halida, radijallahu anhu, s njom izazvala je mnoge polemike i optužbe na račun Halida, radijallahu anhu, koje su uputili oni koji su imali koristi od toga, međutim, sve te optužbe su netačne i ne mogu se održati pred jednim detaljnim nauč­nim istraživanjem.

Ukratko, neki su optužili Halida, radijallahu anhu, da se oženio Lejlom odmah nakon pogubljenja Malika, jer se nije mogao sudržati zbog njene ljepote, ali i zbog požude koju je osjećao prema njoj još iz vremena džahilijjeta. U predaji koja ispreda ovu priču tvrdi se da ju je Halid, radijallahu anhu, zaprosio dok su još oboje bili mušrici, a ona ga je odbila.  Ovu priču da se oženio njome odmah nakon ubistva Malika ibn Nuvejre, šiije forsiraju kako bi optužili, Halida, radijallahu anhu, da je stupio u nezakonit brak, odnosno da je počinio blud, štaviše silovanje.

Međutim, ova verzija je novijeg datuma i ne može se prihvatiti kao validan dokaz. U starim historijskim izvorima ovo se uopće nigdje ne spominje i ova je tvrdnja potpuno suprotna jasnim i vjerodostojnim predajama o ovom događaju u kojima se nedvosmisleno navodi da je stupio u odnos sa njom onog momenta kad mu je postala dozvoljena.

Kada je Ummu Temim zarobljena, Halid, radijallahu anhu, odabrao je za sebe, a kada mu je postala dozvoljena, stupio je u brak s njom. (El-Bidaje ven-nihaje)

Prema tome, potpuno je netačna priča o nezakonitom braku između Halida, radijallahu anhu, i Ummu Temim.

Optužba da je sa njom stupio u intimni odnos dok je još uvijek bila u iddetu.

U pouzdanim predajama se jasno kaže “a kada mu je postala dozvoljena, stupio je u brak s njom”.

Propis o suprugama odmetnika koje se zateknu na bojištu jeste da se zarobe, a ne ubijaju, kao što na to ukazuje imam Serhasi. (El-Mebsut, 10/111.) Dakle, one postaju roblje i za njih važe propisi koji važe za robinje, a to je da je njihov iddet dok ne rode ako su trudne, a ako nisu onda jedno mjesečno pranje.

Pretpostavimo li da je tačno kako je sa njom stupio u intimni odnos odmah nakon ubistva njenog muža, opet se ne može sa sigurnošću tvrditi da je stupio sa njom u intimni odnos prije isteka njenog iddeta, jer postoji mogućnost da joj je zadnji dan iddeta bio upravo taj dan kad je Malik ibn Nuvejra ubijen.

Šejh Ebu Ishak El-Huvejni kaže: “Za razliku od slobodne muslimanke, iddet robinje je jedno mjesečno pranje (…) jer je intencija tog propisa da se potvrdi kako nije noseća od prethodnog muža. Ako pretpostavimo kako su predaje da je s njom stupio u bračni odnos odmah (nakon ubistva Malika ibn Nuvejre) vjerodostojne i tačne, zar nije moguće da je taj dan bio zadnji dan hajza te žene? Zar je to nemoguće? Dakle, može biti da mu je postala dozvoljena isti taj dan. Naglašavam da se u predaji jasno i nedvosmisleno kaže: ‘kad mu je postala dozvoljenom, stupio je u odnos sa njom.’” (Vidjeti: El-Burhan fi tebrieti Halid ibnil-Velidi minel-buhtan, hutba šejha Ebu Ishaka El-Huvejnija)

Šejh Ahmed Šakir ovo pitanje komentira riječima: “Halid je uzeo Ummu Temim i njenog sina za svoje robove, jer su bili zarobljenici, ratni plijen. Ropkinja nije dužna da bude u iddetu, međutim, njenom je vlasniku strogo zabranjeno da intimno opći s njom, ako je noseća, dok se ne porodi, a ako nije noseća, onda mora čekati jedno mjesečno pranje. Nakon toga, općio je s njom. Ovakav postupak je vjerski propisan, u što nema nikakve sumnje ili greške. S druge strane, njegovi neprijatelji i neistomišljenici u ovome su vidjeli svoju priliku da ga napadnu, što su i učinili. Počeli su širiti informaciju da je Malik b. Nuvejra bio musliman i da ga je Halid b. Velid, radijallahu anhu, ubio želeći njegovu suprugu.” (Hareketur-ridda, str. 230.)

Kada ovaj događaj sagledamo sa šerijatskog aspekta, možemo reći da je Halid, radijallahu anhu, uradio dozvoljenu stvar i postupio onako kako je postupio onaj ko je mnogo bolji od njega:

  • Halidu se prebacuje što se oženio u toku ili nakon bitke, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio se Džuvejrijom bint Haris el-Mustalekijje, koja je bila među zarobljenicama plemena Benu Mustalik, odmah po završetku Bitke kod Murisije kada je s njom sklopio bračni ugovor. Ovaj brak donio je veliku blagodat i bereket njenom narodu: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radi ovog je braka oslobodio stotinu zarobljenih muškaraca jer su mu ovim brakom postali tazbina. Pored toga, velika blagodat ovog braka ogledala se i u tome što je njen otac Haris b. Dirar prihvatio islam.
  • Isto tako, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon Bitke na Hajberu oženio se Židovkinjom Safijom bint Hujejj b. Ahrab, a s njom je u intimni odnos stupio na Hajberu ili tokom puta za Medinu.

Ako nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji uzor, onda je suvišan svaki komentar o ovom pitanju. (Vidjeti: Ebu Bekr Es-Siddik, dr. Alije Sallabija)

Zaključak

Historijski izvori saglasni su u tome da je egzekuciju Malika ibn Nuvejre izvršio Dirar ibnul-Ezver. Prema većini izvora to mu je naredio Halid, radijallahu anhu, dok se u nekim izvorima tvrdi da je došlo do greške u razumijevanju Halidove, radaijallahu anhu, naredbe da ugriju zarobljenike.

Optužba koju šire šiije da je Halid, radijallahu anhu, ubio Malika ibn Nuvejru, zbog strasti prema njegovoj ženi, je obična potvora bez, pouzdanog dokaza. Sve što šiije imaju po tom pitanju je predaja koju bilježi Vakidi, tvrdokorni šiija-imamija, poznat kod učenjaka hadisa kao izrazito nepouzdan, u kojoj se navodi da je Malik ibn Nuvejra uputio Halidu, radijallahu anhu, ovu optužbu, dok je izvođen na gubilište. (Vidjeti: El-Vakidi, Kitabur-ridde, str. 107-108.)

Ovakva optužba, čak i da je prenesena pouzdanim putem, nije apsolutno nikakav dokaz. To je tek puka optužba čovjeka za kojeg brojni dokazi upućuju da je počinilac velikih grijeha i otpadnik od islama, na račun ashaba kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prozvao Allahovom sabljom, sabljom koja siječe nevjernike i munafike. Zar nije preče sumnjičiti za zlodjela onoga koga je ta sablja posjekla, naročito pored brojnih dokaza koje smo iznijeli, koji bacaju sumnju na njega?

Razlog zbog kojeg je Halid, radijallahu anhu, ubio Malika ibn Nuvejru je što ga je smatrao otpadnikom. Čak ako bismo prihvatili pretpostavku da nije bio otpadnik, postoje sasvim razumna mogućnost da je ubijen greškom, a ne namjerno; odnosno da se ubistvo Malika ibn Nuvejre desilo usljed Halidovog, radijalahu anhu, pogrešnog razumijevanja njegovog stanja, za što Halid, radijallahu anhu, itekako ima opravdanje, jer je to bilo vrijeme otpadništva i Malikovo pleme, pa i sam ogranak čiji je bio vođa, bili su dio otpadničke strane. Neki su, sasvim je sigurno, slijedili lažnu vjerovjesnicu, drugi su samo odbijali obavezu zekata, dok se dio njih držao po strani čekajući ishod sukoba. Među njima je, istina, bilo i onih koji su ostali postojani u vjeri. Neki su čak bili rođaci Malika ibn Nuvejre. No, historijski izvori potvrđuju da se Malik ibn Nuvejra sa takvima prepirao prisiljavajući ih da ne ispunjavaju obavezu zekata.

Malik je pokazivao ponašanje koje je bliže nevjerstvu nego islamu, stoga – ako bismo i prihvatili tezu da je bio musliman, možemo slobodno reći da je sam skrivio svoju smrt, jer je svojim ponašanjem izazivao sumnju u svoju pripadnost islamu.

Ako ovu situaciju pogledamo objektivno, bez sektaške pristranosti, ne možemo ne priznati da je stanje Malika ibn Nuvejre bilo, najblaže rečeno, vrlo sumnjivo.

Ebu Bekr, radijallahu anhu, ispitao je slučaj i prihvatio Halidovo, radijallahu anhu, objašnjenje i opravdanje, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio Halidovo, radijallahu anhu, opravdanje i objašnjenje u slučaju kada je naredio ubijanja ljudi iz plemena Beni Džuzejme od kojih je trebao pokupiti zekat u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ostavio ga na poziciji zapovjednika, pa je nakon tog slučaja Halid, radijallahu anhu, učestvovao u Bitki na Hunejni i opsadi Taifa, i poslao ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u misiju uništavanja kipa Uzzaa.

Ibn Hadžer el-Hejtemi je rekao: “Ispravno je da Halid nije zaslužio da se nad njim izvrši kazna ubistvom, jer se nakon smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, Malik odmetnuo i sprečavao svoj narod da izvrše obavezu zekata prema islamskoj državi, kao što su činili ostali otpadnici od vjere. Njegov brat je to priznao Omeru.

A što se tiče Halidove ženidbe sa Malikovom suprugom, moguće je da je njen iddet završio usljed poroda i moguće je da je bila kod njega kao zarobljenica dok joj nije istekao iddet, kao što se prakticiralo u pagansko doba.

U svakom slučaj, Halidova bogobojaznost ne dopušta da se o njemu misli kako bi učinio tako gnusno djelo koje ne bi učinio ni vjernik najslabijeg imana, a kamoli Allahova sablja isukana protiv Njegovih neprijatelja!

Prema tome, Ebu Bekr je postupio ispravno, a Omerovi prigovori nisu bili validni. Tome u prilog govori i činjenica da Omer više, ni nakon preuzimanja hilafeta, nije prigovarao Halidu niti mu je progovorio i jednu riječ o ovom slučaju. To nam daje pravo na zaključak kako je uvidio da je Ebu Bekr bio u pravu, jer Omer je bio toliko bogobojazan i u pogledu Allahove vjere nikoga se nije ustručavao, da je nepomljivo kako bi nakon preuzimanja hilafeta dopustio da Halid prođe nekažnjeno, da ga je i dalje smatrao krivim.” (Es-Savaikul-muhrika ala ehlir-refdi ved-dalali vez-zendeka, 1/91)

Sve u svemu, ne postoji jasan i nedvosmilne dokaz na temelju kojeg bi se Halid, radijallahu anhu, mogao okriviti za namjerno ubistvo, naročito da je bio motiviran strastima prema Malikovoj ženi. S kojim, onda, pravom optužuju ovog časnog ashaba, i bez imalo dvojbe tvrde da je prekršio šerijatske norme: počinio ubistvo i stupio u nelegitiman brak!?

Izvori:

Ebu Bekr Es-Siddik, Dr. Muhammed Ali es-Sallabi

Video-predavanje: عثمان الخميس الرد علي شبهة قتل خالد لمالك بن النويرة https://www.youtube.com/watch?v=o5cEdNuUgOw

https://islamqa.info/ar/93204

video-predavanje: البرهان في تبرئة خالد بن الوليد من البهتان – 2 (خطبة) الشيخ ابو اسحاق الحويني

https://www.youtube.com/watch?v=mH9nsda9VlM

https://alolmaa.wordpress.com/38-1/

http://rafed.net

http://shamela.ws/index.php/book/6544