Kemal Hajderi o mes’eli iskrivljenosti Kur’ana, koju su zastupali brojni dvanaestoimamijski klerici, od kojih je i Muhammed Bakir el-Medžlisi (Allame Medžlisi, 1616-1698), čija djela... Kemal Hajderi – Allame Medžlisi i Kur’an od 17.000 ajeta!

Kemal Hajderi o mes’eli iskrivljenosti Kur’ana, koju su zastupali brojni dvanaestoimamijski klerici, od kojih je i Muhammed Bakir el-Medžlisi (Allame Medžlisi, 1616-1698), čija djela i dan danas imaju veliki utjecaj na isnaašerijsku misao. Smatrao je da su šiijske predaje koje govore o “orginalnom” Kur’anu koji je objavljen Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, sa 17.000 ajeta, apsolutno vjerodostojne (mutewatir), te da je taj Kur’an skraćen na 6000 ajeta, od strane ashaba, radijallahu anhum.