“Rafidije su najlažljivija skupina od ovog ummeta. Oni su najogrezliji u širku i sa najviše nastranih vjerovanja od svih grupa koje se pripisuju islamu.”... Ibn Tejmije o skupini s najviše neistine, idolatrije i nastranog vjerovanja

“Rafidije su najlažljivija skupina od ovog ummeta. Oni su najogrezliji u širku i sa najviše nastranih vjerovanja od svih grupa koje se pripisuju islamu.”

Šejhul-islam Tekijjuddin Ibn Tejmije, Medžmuatul-fetava, tom 27, str. 99.