Feidullah el-Kašani, es-Safi fi tefsiril Kur’an, 1/44. “Kažem: Iz ovih i drugih predanja koja se navode od Ehli-bejta zaključuje se da Kur’an koji... Šiijski učenjak, El-Kašani o iskrivljenosti Kur’ana

Kašani o iskrivljenosti Kurana

 

Feidullah el-Kašani, es-Safi fi tefsiril Kur’an, 1/44.

“Kažem: Iz ovih i drugih predanja koja se navode od Ehli-bejta zaključuje se da Kur’an koji se danas nalazi kod ljudi nije potput i onakav kakav je objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem. U njemu ima suprotnih stvari u odnosu na ono što je Allah objavio, ima promjena i iskrivljivanja. Mnoge stvari su izbačene iz Kur’ana kao što je Alijevo ime koje se spominje na brojnim mjestima i druge stvari. Također nije poredan na način kojim je zadovoljan Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem.”