Ajatola Hilli o vrstama derogacije kod šiija
Dozvoljena je derogacija bez davanja zamjene, kao što je u slučaju (derogacije propisa) da se daje sadaka prije savjetovanja (sa Poslanikom), i s davanjem zamjene koja je teža. I derogacija tilaveta (učenja ajeta), ali ne i propisa. I obrnuto. I derogacija vijesti koja se može shvatiti na više načina,... Pročitaj više
Shodno šiijskim predajama, tahrif (iskrivljenost) Kur’ana je mutewatir, i ne može se poricati
…i naše predaje da se tahrif i izbacivanje (ajeta) desilo u Kur’anu su mutewatir, stoga ih ne možemo poricati. I čudno je da su ih Saduk, povjerenik islama Tabersi i Murteza u nekim svojim knjigama odbacili, i ustvrdili da je ono što je objavljeno od Allaha, je ono što... Pročitaj više
Biharul-enwar: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio
O tahrifu (iskrivljenosti) Kur’ana u temeljnoj šiijskoj literaturi Naziv poglavlja: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-enwar, tom 89, str. 66 Knjiga o Kur’anu Pročitaj više
Šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana ispred Allahovog govora o potpunosti Kur’ana
(Vjerovanje u šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana, ispred vjerovanja u Allahov s.v.t.a. govor o potpunosti Kur’ana) “… kontradiktornodsti u tim predajama mogu se otkloniti tako da (se protumači da je) Kur’an koji je objavljen Vjerovjesniku mnogo obimniji od ovog kojeg imamo, jer je iz ovoga mnogo toga izbačeno, na... Pročitaj više
Niametullah el-Džezairi o tahrifu (iskrivljenost) Kur’ana na stepenu mutevatira
“Naši drugovi i šejhovi su u temeljnim hadiskim i drugim djelima prenijeli mnoge predaje koje dostižu stepen mutevatira, da se u Kur’anu desilo iskrivljivanje, izbacivanje (nekih ajeta) i dodavanje.” Autor: Niametullah el-Džezairi Knjiga: Nurul-berahin Izdavač: Muessesetu-nešril-islami džemaatul-muderridin, 1/526 Kom, Iran Pročitaj više
Potvaranje Omera, radijallahu anhu, u šiijskoj literaturi
“A kako od njega i ne očekivati da učini tako odvratna i ogavna djela kada su šiije imamije suglasne po koncenzusu da je on dijete zinaluka (kolile).” U fusnosti (1) se navodi govor šiijskog učenjaka Jusufa el-Bahranija iz knjige “el-Hadaik en-Nadira” 23/25: “Nema razlike u mišljenjima u šerijatskim tekstovima... Pročitaj više
Ibn Tejmijje o ubistvu Husejna, radijallahu anhu
  A onaj ko je ubio Husejna ili pomogao da bude ubijen ili je time zadovoljan, na njemu je Allahovo prokletstvo i prokletstvo meleka i svih ljudi, i Allah od njega neće primiti ni obavezno ni dobrovoljno djelo. Tekijuddin ibn Tejmijje r.h.m. Medžmuul-fetava, 4/487. Pročitaj više
Šiijsko viđenje: Od Adema do Muhammeda, alejhis-selam, svi vjerovjesnici su pozivali u Alijin vilajet
Ebu Seid el-Hudri je rekao: Vidio sam Allahovog Poslanika i čuo ga da kaže: “O Alija, Allah nije poslao vjerovjesnika koji nije pozivao u tvoj vilajet, poslušno ili prisilno”. Šejh el-Mufid, El-Ihtisas str. 343 *Naš komentar: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je zapravo rekao: “Zaista laž na mene,... Pročitaj više
Medžlisi opet šokira šiije – Osman r.a. platio Alijin, r.a. mehr Fatimi, r.a.
Rekao je Alija: Pa sam otišao i prodao ga (štit, oklop) za četiri stotine dirhema Osmanu ibn Affanu. Kada sam uzeo dirheme od njega, a on od mene štit, rekao mi je: “Ebul-Hasane, meni ovaj štit nije potrebniji nego tebi, a tebi su ti dirhemi potrebniji nego meni.” Rekao... Pročitaj više
Po metodici ajatole Hullija, Alija, r.a., nije imao pravo na imamet
Hulli kaže: “Šesto: Ebu Bekr je rekao: ‘Zamijenite me, Jer nisam najbolji među vama’, a da je bio imam ne bi mu bilo dozvoljeno da traži smjenu.” (Hulli, Minhadžul-kerama fi ma’rifetil-imama, 1/180) A u djelu Nehdžul-belaga stoji: “Od njegovih, alejhis-selam, riječi kada su mu ljudi htjeli dati bej’u nakon... Pročitaj više