Imam Buharija o namazu iza šiija-rafidija, bračnoj vezi sa njima, mesu koje dolazi od njih
“Svejedno mi je klanjao iza džehmije i rafidije ili klanjao iza židova ili kršćanina. Njima (rafidijama i džehmijama) se ne naziva selam, ne ide im se posjetu, muslimani ne trebaju ženiti njihove žene, niti se muslimanke za njih smiju udavati, oni ne mogu biti svjedoci a meso koje oni... Pročitaj više
Isnaašerije potvaraju Omera r.a., da je za Poslanika rekao da bunca na smrtnoj postelji, a u svojim djelima prenose, da se Poslanik u toj mjeri „izgubio“ da nije mogao prepoznati vlastite unuke (Hasana i Husejna r.a.)
Zatim je Vjerovjesnik izgubio svijest, pa je ušao Bilal i kazao: „Namaz, Allah da ti se smiluje!“ Allahov Poslanik je izašao i klanjao ljudima namaz kratko, potom je kazao: „Pozovite mi Aliju ibn Ebi Taliba i Usamu ibn Zejda.“ Došao je, pa je stavio jednu ruku na Alijina pleća,... Pročitaj više
Veliki šiijski autoriteti, Kulejni i Kummi vjerovali u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana
Treba da se zna, očigledno je iz riječi sikatul-islama, Muhammeda ibn Jakuba el-Kulejnija da je on vjerovao u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana i izbacivanje (ajeta). Jer je u svojoj knjizi Kitab el-Kafi prenio mnoge hadise koji govore o tome. On je na početku te knjige istakao da vjeruje u hadise... Pročitaj više
Veliki šiijski ajatola Hu’i potvrđuje derogaciju ajeta, iako njegove duodecimalne šiije ne vjeruju u to
Nesh – derogacija u šerijatu dijeli se na tri vrste: derogacija propisa, ali ne i teksta, derogacija teksta, ali ne i propisa, i derogacija oboje. Prvo: Kao Njegove riječi: „O Vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine…“, do Njegovih riječi: „Sada vam Allah... Pročitaj više
Ajatola Hilli o vrstama derogacije kod šiija
Dozvoljena je derogacija bez davanja zamjene, kao što je u slučaju (derogacije propisa) da se daje sadaka prije savjetovanja (sa Poslanikom), i s davanjem zamjene koja je teža. I derogacija tilaveta (učenja ajeta), ali ne i propisa. I obrnuto. I derogacija vijesti koja se može shvatiti na više načina,... Pročitaj više
Shodno šiijskim predajama, tahrif (iskrivljenost) Kur’ana je mutewatir, i ne može se poricati
…i naše predaje da se tahrif i izbacivanje (ajeta) desilo u Kur’anu su mutewatir, stoga ih ne možemo poricati. I čudno je da su ih Saduk, povjerenik islama Tabersi i Murteza u nekim svojim knjigama odbacili, i ustvrdili da je ono što je objavljeno od Allaha, je ono što... Pročitaj više
Biharul-enwar: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio
O tahrifu (iskrivljenosti) Kur’ana u temeljnoj šiijskoj literaturi Naziv poglavlja: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-enwar, tom 89, str. 66 Knjiga o Kur’anu Pročitaj više
Šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana ispred Allahovog govora o potpunosti Kur’ana
(Vjerovanje u šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana, ispred vjerovanja u Allahov s.v.t.a. govor o potpunosti Kur’ana) “… kontradiktornodsti u tim predajama mogu se otkloniti tako da (se protumači da je) Kur’an koji je objavljen Vjerovjesniku mnogo obimniji od ovog kojeg imamo, jer je iz ovoga mnogo toga izbačeno, na... Pročitaj više
Niametullah el-Džezairi o tahrifu (iskrivljenost) Kur’ana na stepenu mutevatira
“Naši drugovi i šejhovi su u temeljnim hadiskim i drugim djelima prenijeli mnoge predaje koje dostižu stepen mutevatira, da se u Kur’anu desilo iskrivljivanje, izbacivanje (nekih ajeta) i dodavanje.” Autor: Niametullah el-Džezairi Knjiga: Nurul-berahin Izdavač: Muessesetu-nešril-islami džemaatul-muderridin, 1/526 Kom, Iran Pročitaj više
Potvaranje Omera, radijallahu anhu, u šiijskoj literaturi
“A kako od njega i ne očekivati da učini tako odvratna i ogavna djela kada su šiije imamije suglasne po koncenzusu da je on dijete zinaluka (kolile).” U fusnosti (1) se navodi govor šiijskog učenjaka Jusufa el-Bahranija iz knjige “el-Hadaik en-Nadira” 23/25: “Nema razlike u mišljenjima u šerijatskim tekstovima... Pročitaj više