Kad šiije klanjaju džennazu sunijama, obavezni su ga proklinjati!
Šejh el-Mufid, el-Mukni’ah, str. 85. Izdavač: Darul-Mufid/taba’a-nešr-tevzi’ „Nikome od ehlil-imana (šiije imamije) nije dozvoljeno da ogasule onoga koji oponira istini u pogledu vela’a (fusnota 6: u drugoj verziji – „vilajeta“), niti da mu klanja (dženazu), osim ako ga nužda natjera u smislu tekijje, pa će ga ogasuliti kako se... Pročitaj više
Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir 2
Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat, Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban. Štaviše, nema sumnje da su oni(sunije) kjafiri, jer je poricanje vilajeta i imama, makar i samo jednog od njih, kao i oslanjanje na hilafet nekog mimo njih, i na izmišljena vjerovanja poput džebra i slično,... Pročitaj više
Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir
Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban.   „Zabranjenost gibeta (ogovaranja) uslovljena je imanom na njegove riječi.” Potom, vanjsko (očito) značenje predaja ukazuje da se zabrana ogovaranja odnosi na vjernike“, ja kažem: ovdje se pod... Pročitaj više
Proklinjanje Ebu Hanife u šiitskim zbirkama
Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabu fadlil-ilm, 1/57. Pročitaj više
O ubijanju sunija i pljačkanju njihovog imetka
Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Ali ibn Babawih el-Kummi(Šejh Saduk), Ileluš-šera’i’, str. 601. 58. … Davud ibn Firkad je rekao: „Rekao sam Ebu Abdullahu, alejhis-selam: „Šta kažeš za ubijanje nasibije.“, pa je kazao: „Halal ga je ubiti, ali se plašim za tebe. Nego, ako mogneš srušiti na njega zid ili ga... Pročitaj više
O imamima mezheba ehlu-sunneta
Muhammed er-Rida er-Radavi, Kezebu aleš-ši’a, str. 229. „A da samozvani sljedbenici islama i sunneta vole ehli-bejt, alejhimus-selam, ne bi slijedili one koji su skrenuli s njihovog puta, kao što su Ebu Hanife, eš-Šafi’i, Malik i Ibn Hanbel, od kojih nijedan nije vidio Allahovog Posalnika, sallallahu alejhi ve alihi ve... Pročitaj više
O dozvoljenosti iznošenja potvara i objeda na sunije
Jusuf el-Bahrani, el-Hadaikun-Nadira fi ahkamil-itretit-tahira, 18/155. „Od najjasnijih dokaza da je ogovaranje oponenata dozvoljeno je to što su ih imami, alejhimu-selam, potvarali da su kopilad. Od predaja koje to potvrđuju je sljedeća u el-Kafiju (8/285), od Ebu Hamze od Ebu Džafera, alejhi-selam. Kaže: rekao sam mu ‘Neki naši drugovi... Pročitaj više
O ugošćavanju sunija
El-Hadž Mirza Husejn ibn Muhammed Teki en-Nuri, el-Fajdul-kudsi fi terdžemetil-allametil-Medžlisi, str. 250.-251. “Naš mevlana Hajder Ali ibnul-Mevla Mirza Muhammed eš-Širvani bio je vrijedan, ugledan i poštovan alim, što smo saznali iz njegovih opsaki na el-Mesalik i drugih djela, koje, iako malobrojne, ukazuju na vrijednost njihovog autora. Uglavnom, on je od... Pročitaj više
Vladar šiijske safevijske dinastije od ebu Hanifinog kabura napravio javnu ćenifu!
Jusuf el-Bahrani, el-Keškul,Ba’du keramati kabri Ebi Hanife, 1/359 „Veličanstveni sultan šah Abbas Prvi je nakon osvajanja Bagdada, Ebu Hanifin kabur pretvorio u ćenifu. Kao šerijatski vakuf, uvakufio je dvije mazge, naredivši da stoje na ulazu u trg/pijacu. Kada bi neko imao potrebu da obavi veliku nuždu, mogao je uzjahati... Pročitaj više
Gibet, psovanje i proklinjanje sunija od nužnosti šiijske sekte!
Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Mukarrir Muhammed Ali et-Tevhidi, 1/506. Stalna je praksa našeg šiijskog puka i uleme da gibete (ogovaraju) oponente, čak, da ih psuju i proklinju, u svim vremenskim razdobljima i na svim mjestima. Štaviše, u djelu el-Dževahir stoji da je dozvoljenost toga od nužnosti (šiizma). Pročitaj više