Merdža Sadik Ruhani o nepostojanu bratstva i nepovredivosti između šiija i oponenata (ehlu-sunneta)
To što je spomenuo naš veliki učitelj, da iz ajeta i predaja proizlazi zabrana ogovaranja brata mumina, podrazumijeva se da nema bratstva i nepovredivosti između nas i oponenata (ehlu-sunneta). Veliki ajatola Sadik Ruhani Minhadžul-fekaha et-ta’liku ala mekasibiš-šejhil-e’azami tom 2., str.12 Pročitaj više
Za duodecimalne šiije sunije su nevjernici
I, molim vas, kakva je razlika između onoga koji nevjeruje u Allaha subhanehu ve teala i Njegovog Poslanika, i onoga koji ne vjeruje u imame, alejhimus-selam, kad je nedvojbeno utvrđeno na osnovu kur’anskih ajeta i jasnih predaja da je vjerovanje u imamet jedan od temelja vjere? Četvrto: na predaje... Pročitaj više
Tekfirska akida isnaašerijskog šiizma – Muslimani (sunije) su mušrici jer prihvataju imamet ebu Bekra, Omera i Osmana [r.a.]
Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Ko uz imama čiji imamet* je od Allaha, pridruži imama čiji imamet nije od Allaha, taj je mušrik u Allaha.” (*odnosi se na imamet dvanaest imama, kojeg zagovara šiijska dvanaestoimamijska sekta) Muhammed ibn Jakub el-Kulejni Usulul-Kafi, tom 1., 279 str. Pročitaj više
Tidžani – nepravedni vladari su postavili imame sunijskih mezheba
Ono što nam dokazuje da su Imami četiri mezheba ehli sunneta, također, prekršili propise Allahove knjige i Poslanikova sunneta, a koji im naređuju slijeđenje čistog potomstva, jeste to što nijedan od ovih mezheba ne nalazimo da je pogeo vrat, da se popeo na njihovu lađu i da poznaje Imama... Pročitaj više
(Poglavlje) O tome da oponent  (svako ko nije duodecimalni šiija) nije musliman po suštitni i da je  oponent po istom tome (po suštini) nevjernik
Peto: Njegove riječi: “I kao što nije dozvoljeno ubiti oponenta i otuđiti njegov imetak, tako nije dozvoljeno kaljati njegovu čast.”, su višak prema onome što mi je poznato: da predaje dozvoljavaju njegovo ubijanje i otuđivanje njegovog imetka… Fekih i muhaddis Jusuf el-Bahrani, El-Hadaikun-nadira fi ahkamil-itretit-tahira, str. 138. Izdavač: Darul-adva,... Pročitaj više
Petina na opljačkanu imovinu sunija
Ajatolah Ruhollah Homeini, Tahrirul-vesile, str. 318. Darut tearuf lil-matbuat.  Jače (prioritetnije) je da je status nasibija jednak statusu ehlul-harba (nevjernika u ratu s muslimanima) u pogledu dozvoljenosti zapljene njihove imovine i da je na nju propisan hums (porez petine). Štaviše, očevidno je da je dozvoljeno prisvojiti njegov imetak gdje... Pročitaj više
Šta to po šiijama šejtan uradi sunijama da postanu razvratnici!?
Tefsiru-Ajjaši, 2/234, u sklopu tefsira sure er-Ra‘d. Izdavač: Muessesetul-e‘ala lil-matbuat, Bejrut, Liban. Džafer ibn Muhammed, alejhis-selam, je rekao: “Nema ni jednog novorođenčeta a da njegovom rođenju ne prisustvuje neki od šejtana. Pa, ako Allah zna da je od naših šiija, zaštiti ga od tog šejtana. Ako ne bude od... Pročitaj više
Ubijanje i pljačkanje sunija je halal! Ebu Hanife je Nasibija!
Šta to po šiijama šejtan uradi sunijama da postanu razvratnici!?
  Tefsiru-Ajjaši, 2/234, u sklopu tefsira sure er-Ra‘d. Izdavač: Muessesetul-e‘ala lil-matbuat, Bejrut, Liban. Džafer ibn Muhammed, alejhis-selam, je rekao: “Nema ni jednog novorođenčeta a da njegovom rođenju ne prisustvuje neki od šejtana. Pa, ako Allah zna da je od naših šiija, zaštiti ga od tog šejtana. Ako ne bude... Pročitaj više
Status Ebu Hanife kod duodecimalnih šiija
  Niametullah el-Džezairi, El-Envaru-nu’manije, Zulmetun fi ahvalis-sufijjeti ven-nevasib, 2/307. „Preneseno je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve alihi, da je znak nasibija da nekom drugom daju prednost nad Alijem… „Ovo značenje poduprto je time što su imami, alejhimus-selam, i njihovi bliski drugovi izraz nasibija upotrebljavali za Ebu Hanifu i njemu slične,... Pročitaj više