Predaja od Alije, r.a. o zabrani mut’a braka, kojeg je autor Amili okarakterisao kao predaju pod plaštom tekijje
…od Zejda ibn Alije, od njegovih predaka, od Alije, alejhis-selam: “Allahov Poslanik je na dan Hajbera zabranio meso domaćeg magarca i mut’a brak.” Autor: El-Hurr el-Amili Knjiga: Wesail eš-Šii’a (poglavlje brak), str. 12.   Pročitaj više
Šiijski mu’ta brak sa prostitutkom
Mes’ela 18: Dozvoljen je mut’a brak sa bludnicom, ali je to mekruh (pokuđeno), naročito ako se radi o poznatoj prostitutki, poznatoj po bludničenju. Ako stupi s njom u mut’a, neka joj zabrani razvrat. Ajatola Ruholah Homeini, Tahrirul-wesile, tom 2, 265. str. IZDAVAČ: Ambasada Islamske Republike Iran, Damask, Sirija, 1998. godine. Pročitaj više
Dozvoljenost šiijskog mut’a braka sa medžusijkama (vatropoklonicama)
31. Upitao je Muhammed ibn Sinan imama er-Ridu (osmi imam) o braku (mut’a) sa židovkama i kršćankama. Pa je rekao: “Nema smetnje u tome.” A ja sam upitao: “A šta je sa medžusijkama?” Rekao je: “Nema smetnje u tome.” 32. Od Mensura es-Sikla od ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam:... Pročitaj više
Šiijski izvori prenose od Alije, radijallahu anhu, da je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, tokom bitke na Hajberu zabranio muta brak
Zejd ibn Ali od svojih predaka da je Alija, alejhimus-selam, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi tokom bitke na Hajberu zabranio je jedenje mesa domaćih magaraca i muta brak.” Šejhut-taife Ebu Džafer et-Tusi, Tehzibul-ahkam fi šerhil-Muknea liš-šejhil-Mufid, 7/251. Izdavač: Darul-adva, Bejrut. Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju: Prvaci ehli-bejta muta-brak smatrali su razvratom (II)
36. Ebu Abdullah, alejhis-selam, je (o muta opačini) kazao: “Kod nas to rade samo razvratnici!” Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, dio: 103, strana: 318. Izdavač: Muessesetul-vefa, Bejrut, Liban. Pročitaj više
Šiijski izvori potvrđuju: Prvaci ehli-bejta muta-brak smatrali su razvratom
  Abdullah ibn Sinan kaže: “Pitao sam Ebu Abdullaha, alejhis-selam, o muta-braku,. Pa je kazao: ‘Nemoj se upoganiti njime!’” Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, dio: 103, strana: 318. Izdavač: Muessesetul-vefa, Bejrut, Liban. Pročitaj više
Podsticanje žena na razvrat pod plaštom vjere
  Ibn Babevejh el-Kummi, el-Mukni’, Babul-Mut’a, Izdavač: Mussesetul-Imamil-Hadi I kad čovjek upražnjava mut’a želeći sevap od Allaha, oponirajući onima koji ga (mut’a) ne priznaju, za svaku riječ koju joj progovori Allah će mu upisati dobro djelo, kad pruži ruku prema njoj, Allah će mu za to upisati dobro djelo, kad... Pročitaj više
Mut’a bez svjedoka i razglašavanja
  Abdullah ibn Džafer el-Himjeri, Kurbul-isnad, str. 252., Mu’essesetu Alil-bejti alejhimus-selam li ihja’it-turas 997. I kaže: bio sam na putu sa svojim bratom radi nekog njegovog imetka i s nama je bio samo jedan njegov mladi sluga, pa mu je rekao: „Udalji se dječače! Želim da govorim.“ I rekao mi... Pročitaj više
Fadileti Mut’a braka u šiijskim knjigama
Feidullah el-Kašani, Menhedžu Sadikin, 2. tom, str. 495. Dijete rođeno iz mut’e (privremenog braka) je bolje od djeteta rođenog u stalnom braku, a onaj ko to negira je otpadnik i nevjernik. Tefsir Menhedžus-Sadikin Feidullah el-Kašani tom 2., strana 495. Pročitaj više