Šiijski učenjak, El-Kašani o iskrivljenosti Kur’ana
  Feidullah el-Kašani, es-Safi fi tefsiril Kur’an, 1/44. “Kažem: Iz ovih i drugih predanja koja se navode od Ehli-bejta zaključuje se da Kur’an koji se danas nalazi kod ljudi nije potput i onakav kakav je objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi we sellem. U njemu ima suprotnih stvari u odnosu na... Pročitaj više
O iskrivljenosti ajeta u suri Ali-Imran 2
Ebu Ali el-Fadl ibnul-Hasan et-Tabersi, Medžme’ul-bejan fi tefsiril-Kur’an, str. 807. Komentirajući ajete: „Neka među vama bude ummet (grupa onih) koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.“ (Ali Imran, 104) „Vi ste ummet (narod) najbolji od... Pročitaj više
O iskrivljenosti 33. ajeta u suri Ali-Imran
O iskrivljenosti ajeta u suri Ali-Imran Muhammed Husejn el-E’alami el-Ha’iri, Da’iretul-me’arifiš-ši’jjetul-amme, 1/364. El-Me’mun je upitao er-Rida’a, alejhis-selam: „Je li Allah odlikovao itru (Poslanikovu porodicu) nad ostalim ljudima?“ Odgovorio mu je, alejhis-selam: „Allah Uzvišeni jasno je u muhkemu(jasnim ajetima) Svoje Knjige ukazao na odabranost itre nad ostalim ljudima.“ El-Me’mun je upitao:... Pročitaj više
Medžlisi o Kur’anu od 17.000 ajeta
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Mir’atul-ukul, 12/525, Darul-kutub islamijje, Teheran, drugo izdanje   “Dvadeset i osmi hadis: muvessak (treća kategorija pouzdanog hadisa kod duodecimalnih šiija – ispod sahiha i hasena). U nekim pisanim primjercima umjesto Hišama ibn Salima stoji Harun ibn Muslim. Dakle, predaja je sahih (vjerodostojna). Nije skriveno da ova predaja... Pročitaj više
O iskrivljenosti 71. ajeta sure el-Ahzab
O iskrivljenosti 71. ajeta sure el-Ahzab Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, el-Usul minel-Kafi, 1/414. Ebu Abdullah, alejhis-selam, o Allahovim, azze ve dželle, riječima: „A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao u pogledu vilajeta Alije i imama nakon njega, postići će veliki uspjeh.“* (Ahzab, 71) – rekao je:... Pročitaj više
Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr!
Naš Gospodar nije onaj čiji je Vjerovjesnik Muhammed a halifa Ebu Bekr! Niametullah el-Džezairi, El-Envarun-nu’manije, 2/278 Mi nemamo ništa zajedničko sa sunnijama: Ni Boga, ni Poslanika, ni imama, zato što oni kažu da je njihov Gospodar onaj čiji je Vjerovjesnik bio Muhammed, a njegov halifa Ebu Bekr. Mi kažemo:... Pročitaj više