Kur‘anska sura izaziva smutnju pa je ženama zabranjeno njeno slušanje i učenje
Rekao je vladar mumina (tj. Alija, radijallahu anhu): “Ne poučavajte svoje žene suri Jusuf i nemojte im je učiti, jer su u njoj (tj. njenom sadržaju) smutnje, a podučavajte ih suri Nur jer su u njoj pouke.” Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furuul- Kafi, 5/516. Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai o autentičnosti kur’anskog teksta
“…a što se tiče toga da li je Kur’anu nešto oduzeto, to ne možemo kategorički zanijekati …” Dakle autor Tabatabai ne može kategorički da negira, da je od kur’anskog teksta nešto oduzeto! Autor: Muhammed Husejn Tabatabai Knjiga: El-Mizan fi Tefsiril Kur’an Tom 13, str.123 Izdavač: Muessesetul eala lil matbuat,... Pročitaj više
Tahrif 115. ajeta sure Ta-Ha, još jedna potvrda šiijskog vjerovanja u iskrivljenost Kur’ana
Prenio nam je Husejn ibn Muhammed, od Mualla ibn Muhammeda, od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdullaha, od Muhammeda ibn Ise el-Kammija, od Muhammeda ibn Sulejmana, od Abdullaha ibn Sinana, od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, da je o riječima Uzvišenog, rekao: “A Ademu smo odmah u početku naredili –... Pročitaj više
Veliki šiijski autoriteti, Kulejni i Kummi vjerovali u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana
Treba da se zna, očigledno je iz riječi sikatul-islama, Muhammeda ibn Jakuba el-Kulejnija da je on vjerovao u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana i izbacivanje (ajeta). Jer je u svojoj knjizi Kitab el-Kafi prenio mnoge hadise koji govore o tome. On je na početku te knjige istakao da vjeruje u hadise... Pročitaj više
Veliki šiijski ajatola Hu’i potvrđuje derogaciju ajeta, iako njegove duodecimalne šiije ne vjeruju u to
Nesh – derogacija u šerijatu dijeli se na tri vrste: derogacija propisa, ali ne i teksta, derogacija teksta, ali ne i propisa, i derogacija oboje. Prvo: Kao Njegove riječi: „O Vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine…“, do Njegovih riječi: „Sada vam Allah... Pročitaj više
Ajatola Hilli o vrstama derogacije kod šiija
Dozvoljena je derogacija bez davanja zamjene, kao što je u slučaju (derogacije propisa) da se daje sadaka prije savjetovanja (sa Poslanikom), i s davanjem zamjene koja je teža. I derogacija tilaveta (učenja ajeta), ali ne i propisa. I obrnuto. I derogacija vijesti koja se može shvatiti na više načina,... Pročitaj više
Shodno šiijskim predajama, tahrif (iskrivljenost) Kur’ana je mutewatir, i ne može se poricati
…i naše predaje da se tahrif i izbacivanje (ajeta) desilo u Kur’anu su mutewatir, stoga ih ne možemo poricati. I čudno je da su ih Saduk, povjerenik islama Tabersi i Murteza u nekim svojim knjigama odbacili, i ustvrdili da je ono što je objavljeno od Allaha, je ono što... Pročitaj više
Biharul-enwar: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio
O tahrifu (iskrivljenosti) Kur’ana u temeljnoj šiijskoj literaturi Naziv poglavlja: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-enwar, tom 89, str. 66 Knjiga o Kur’anu Pročitaj više
Šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana ispred Allahovog govora o potpunosti Kur’ana
(Vjerovanje u šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana, ispred vjerovanja u Allahov s.v.t.a. govor o potpunosti Kur’ana) “… kontradiktornodsti u tim predajama mogu se otkloniti tako da (se protumači da je) Kur’an koji je objavljen Vjerovjesniku mnogo obimniji od ovog kojeg imamo, jer je iz ovoga mnogo toga izbačeno, na... Pročitaj više
Niametullah el-Džezairi o tahrifu (iskrivljenost) Kur’ana na stepenu mutevatira
“Naši drugovi i šejhovi su u temeljnim hadiskim i drugim djelima prenijeli mnoge predaje koje dostižu stepen mutevatira, da se u Kur’anu desilo iskrivljivanje, izbacivanje (nekih ajeta) i dodavanje.” Autor: Niametullah el-Džezairi Knjiga: Nurul-berahin Izdavač: Muessesetu-nešril-islami džemaatul-muderridin, 1/526 Kom, Iran Pročitaj više