Veliki šiijski autoriteti, Kulejni i Kummi vjerovali u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana
Treba da se zna, očigledno je iz riječi sikatul-islama, Muhammeda ibn Jakuba el-Kulejnija da je on vjerovao u tahrif (iskrivljenost) Kur’ana i izbacivanje (ajeta). Jer je u svojoj knjizi Kitab el-Kafi prenio mnoge hadise koji govore o tome. On je na početku te knjige istakao da vjeruje u hadise... Pročitaj više
Veliki šiijski ajatola Hu’i potvrđuje derogaciju ajeta, iako njegove duodecimalne šiije ne vjeruju u to
Nesh – derogacija u šerijatu dijeli se na tri vrste: derogacija propisa, ali ne i teksta, derogacija teksta, ali ne i propisa, i derogacija oboje. Prvo: Kao Njegove riječi: „O Vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine…“, do Njegovih riječi: „Sada vam Allah... Pročitaj više
Ajatola Hilli o vrstama derogacije kod šiija
Dozvoljena je derogacija bez davanja zamjene, kao što je u slučaju (derogacije propisa) da se daje sadaka prije savjetovanja (sa Poslanikom), i s davanjem zamjene koja je teža. I derogacija tilaveta (učenja ajeta), ali ne i propisa. I obrnuto. I derogacija vijesti koja se može shvatiti na više načina,... Pročitaj više
Shodno šiijskim predajama, tahrif (iskrivljenost) Kur’ana je mutewatir, i ne može se poricati
…i naše predaje da se tahrif i izbacivanje (ajeta) desilo u Kur’anu su mutewatir, stoga ih ne možemo poricati. I čudno je da su ih Saduk, povjerenik islama Tabersi i Murteza u nekim svojim knjigama odbacili, i ustvrdili da je ono što je objavljeno od Allaha, je ono što... Pročitaj više
Biharul-enwar: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio
O tahrifu (iskrivljenosti) Kur’ana u temeljnoj šiijskoj literaturi Naziv poglavlja: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-enwar, tom 89, str. 66 Knjiga o Kur’anu Pročitaj više
Šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana ispred Allahovog govora o potpunosti Kur’ana
(Vjerovanje u šiijske predaje o iskrivljenosti Kur’ana, ispred vjerovanja u Allahov s.v.t.a. govor o potpunosti Kur’ana) “… kontradiktornodsti u tim predajama mogu se otkloniti tako da (se protumači da je) Kur’an koji je objavljen Vjerovjesniku mnogo obimniji od ovog kojeg imamo, jer je iz ovoga mnogo toga izbačeno, na... Pročitaj više
Niametullah el-Džezairi o tahrifu (iskrivljenost) Kur’ana na stepenu mutevatira
“Naši drugovi i šejhovi su u temeljnim hadiskim i drugim djelima prenijeli mnoge predaje koje dostižu stepen mutevatira, da se u Kur’anu desilo iskrivljivanje, izbacivanje (nekih ajeta) i dodavanje.” Autor: Niametullah el-Džezairi Knjiga: Nurul-berahin Izdavač: Muessesetu-nešril-islami džemaatul-muderridin, 1/526 Kom, Iran Pročitaj više
Amilijeve opservacije o Kur’anu
…detaljno pojašnjenje harama nije nam stiglo, ni vanjštinom ni nutrinom, ni u Kur’anu ni u sunnetu, a u tevatur-predajama (brojnim predajama u koje nema sumnje) navodi se da niko osim imama nije sakupio kompletan Kur’an, i onaj ko tvrdi da ga je kompletnog sakupio je lažov. U vjerodostojnom tekstu... Pročitaj više
O Allahovim riječima(ez-Zumer, 69.) – Gospodar Zemlje (Rabbul ardi) znači imam Zemlje (imamul ard)
El-Mufaddal ibn Omer kaže čuo sam Ebu Abdullaha da o riječima: i Zemlja će svjetlošću Gospodara svoga zasjati kaže, “Gospodar zemlje je imam zemlje” Upitao sam: Šta će biti kad izađe (to imamovo svjetlo)? Odgovorio je: “Ljudima vise neće trebati ni svjetlost sunca ni svjetlost mjeseca i bit će... Pročitaj više
Mewla Kašani optužuje ashabe da su bili licemjeri i da su iskrivili Kur’an
U komentaru trećeg ajeta sure en-Nisa, vezano za dio: „A ako se bojite da nećete biti pravedni prema siročadi, tad ženite šta je dobro za vas od žena“ Kašani kaže: „Munafici (licemjeri) su između govora o siročadi i govora o ženidbi žena izbacili toliko govora i kazivanja da je... Pročitaj više