Šiijski učenjak Ibn Ebil-Hadid, o poricanju uloge Aiše, r.a. kao potvorene u događaju el-Ifk
Skupina šiija tvrde da ajeti iz sure Nur nisu objavljeni u vezi nje, nego u vezi Marije Koptkinje i potvore za blud sa Esvedom Koptijcem, a njihovo poricanje da su ajeti objavljeni o Aiši, jest poricanje općepoznatih predaja koje su mutevatir. Ibn Ebil-Hadid, Šerhu Nehdžil-belaga, 7/225. Valorizacija: Muhammed Ibrahim... Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai, o potvori za blud na Aišu, radijallahu anha
Tumačeći ajete iz sure Nur, u kojima se govori o slučaju potvore na Aišu, radijallahu anha, i gdje se spominje njena nevinost, autor kaže: “…to je dokaz “vanjske nevinosti”, tj. samog šerijatskog propisa o nevinosti, a ne “stvarne nevinosti”. Autor hoće da kaže, da se Aiša, radijallahu anha, smatra... Pročitaj više
Šiijski mufesir Tabatabai o autentičnosti kur’anskog teksta
“…a što se tiče toga da li je Kur’anu nešto oduzeto, to ne možemo kategorički zanijekati …” Dakle autor Tabatabai ne može kategorički da negira, da je od kur’anskog teksta nešto oduzeto! Autor: Muhammed Husejn Tabatabai Knjiga: El-Mizan fi Tefsiril Kur’an Tom 13, str.123 Izdavač: Muessesetul eala lil matbuat,... Pročitaj više
Šiijski muhaddis Saduk, o falsifikovanom šiijskom ezanu i dodavanju riječi poput, “Ešhedu enne Alijjen Velijullah”
“Ovo je vjerodostojan ezan, i ništa od njega ne treba oduzimati niti dodavati. Mufevide*, Allah ih prokleo, falsifikovali su predaje, i dva puta dodali na ezan, “Muhammed i porodica Muhammedova su najbolji od stvorenja”. U nekim predajama nakon riječi, “Svjedočim da je Muhammed Allahov Poslanik”, dodali su dva puta,... Pročitaj više
Tahrif 115. ajeta sure Ta-Ha, još jedna potvrda šiijskog vjerovanja u iskrivljenost Kur’ana
Prenio nam je Husejn ibn Muhammed, od Mualla ibn Muhammeda, od Džafera ibn Muhammeda ibn Abdullaha, od Muhammeda ibn Ise el-Kammija, od Muhammeda ibn Sulejmana, od Abdullaha ibn Sinana, od Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam, da je o riječima Uzvišenog, rekao: “A Ademu smo odmah u početku naredili –... Pročitaj više
Zabrana tavafa oko kaburova
Prenio nam je moj otac, Allah mu se smilovao, od Seida ibn Abdullaha, a on Ahmeda ibn Muhammeda ibn Ise, a on od od Muhammeda ibn ebi Umejra, a on od Hamida, a on od Halebija, a on od Ebu Abdullaha, alejhis- selam: “Ne pij stojeći, ne tavafi oko... Pročitaj više
Tekijja – Allahu najdraži način obožavanja!
Rekao je moj otac, Allah mu oprostio – Pričao nam je Ali ibn Ibrahim, a on od Muhammeda ibn Isa, a on od Junusa ibn Abdurrahmana, a on od Hišama ibn Salima, da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, da je rekao: “Nikad Allah nije obožavan na... Pročitaj više
Džafer es-Sadik, r.a.: “Ebu Bekr me rodio dva puta”
Rekao je hafiz ibn el-Ahdar el-Dženabezi, rahimehullah: “Ebu Abdullah Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn Husejn ibn Ali ibn ebu Talib, alejhis selam, es-Sadik. Njegova majka Ummu Ferva, Kariba bintu Kasim, ibn Muhammed ibn Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu. A njena majka je Esma bint Abdurrahman ibn Ebu Bekr... Pročitaj više
Allah stvorio zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu!
Allah tebareke we te ‘ala, stvorio je zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu, te je učinio svetom i blagoslovio je. I nije prestala biti blagoslovljena i sveta između drugih Allahovih stvorenja, i neće to prestati da bude, sve dok je Allah ne učini najboljom zemljom... Pročitaj više
Alija ibn ebi Talib kod duodecimalnih šiija – Vlasnik Dženneta i Vatre
Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Na Sudnjem danu biće postavljen minber kojeg će sva stvorenja vidjeti. Na njemu će stajati čovjek, a sa njegove desne strane će biti melek, i sa njegove lijeve strane će biti melek, koji će stojati sa njim. A onda će onaj sa... Pročitaj više