Allah stvorio zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu!
Allah tebareke we te ‘ala, stvorio je zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu, te je učinio svetom i blagoslovio je. I nije prestala biti blagoslovljena i sveta između drugih Allahovih stvorenja, i neće to prestati da bude, sve dok je Allah ne učini najboljom zemljom... Pročitaj više
Alija ibn ebi Talib kod duodecimalnih šiija – Vlasnik Dženneta i Vatre
Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Na Sudnjem danu biće postavljen minber kojeg će sva stvorenja vidjeti. Na njemu će stajati čovjek, a sa njegove desne strane će biti melek, i sa njegove lijeve strane će biti melek, koji će stojati sa njim. A onda će onaj sa... Pročitaj više
Posjeta Husejnovom kaburu isto što i posjeta Allahu na Njegovom Aršu
Poglavlje 18: Uistinu onaj ko posjeti Husejnov, a.s. kabur, jednak je onom ko je posjetio Allaha na Njegovom Aršu Prenosi Bešir ed-Dahan da je čuo Ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis- selam, kako kaže : “Onaj ko na dan Arefata posjeti Husejnov, alejhis- selam, kabur, kao da je posjetio Allaha... Pročitaj više
Šiijski fikh – Spolni odnos sa ropkinjom dok to neko gleda i čuje
Od Abdullaha ibn Jafura, da je upitan ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), o čovjeku koji ima spolni odnos sa ropkinjom, dok je u kući istovremeno neko ko to gleda i čuje. Imam je odgovorio: ‘Nema smetnje u tome’. El-Hurr el-Amili, Tefsil Wesail eš-Šiia, Knjiga o braku, poglavlje o braku sa... Pročitaj više
Šiijski mu’ta brak sa prostitutkom
Mes’ela 18: Dozvoljen je mut’a brak sa bludnicom, ali je to mekruh (pokuđeno), naročito ako se radi o poznatoj prostitutki, poznatoj po bludničenju. Ako stupi s njom u mut’a, neka joj zabrani razvrat. Ajatola Ruholah Homeini, Tahrirul-wesile, tom 2, 265. str. IZDAVAČ: Ambasada Islamske Republike Iran, Damask, Sirija, 1998. godine. Pročitaj više
Dozvoljenost šiijskog mut’a braka sa medžusijkama (vatropoklonicama)
31. Upitao je Muhammed ibn Sinan imama er-Ridu (osmi imam) o braku (mut’a) sa židovkama i kršćankama. Pa je rekao: “Nema smetnje u tome.” A ja sam upitao: “A šta je sa medžusijkama?” Rekao je: “Nema smetnje u tome.” 32. Od Mensura es-Sikla od ebu Abdullaha (Džafer es-Sadik), alejhis-selam:... Pročitaj više
Ajatola Fadlullah: Nije dozvoljeno izvršavanje vjerskih obreda prema sunijskim mezhebima
Pitanje: Da li je dozvoljeno izvršavati vjerske obrede na način kako je to legitimno shodno učenju četiri sunijska ili bilo kojeg drugog mezheba koji nije šiijski? Odgovor: Nije dozvoljeno obožavati Allaha na bilo koji drugi način ni po bilo kojem islamskom mezhebu osim po mezhebu ehlul-bejta (tj. mezhebu duodecimalnih... Pročitaj više
Šejhul-islam Ibn Tejmijje o rafidijama
“Jer od svih sekti najveće neznalice i najveći lažovi i najudaljeniji od poznavanja predaja i logike su rafidije. Oni tekijju smatraju jednim od temelja svoje vjere, a slagali su na ehli-bejt toliko, da to samo Allah može pobrojati.” Medžmu’ul-fetava 13. tom, strana 263. Sakupio i poredao Abdurrahman Muhammed ibn... Pročitaj više
Ajatola Murteza Mutahhiri – Husejna ubile njegove šiije
Nema sumnje da su stanovnici Kufe bili Alijeve šiije. Isto tako i oni koji su ubili Husejna bili su njegove šiije. Ajatola Murteza Mutahhiri el-Melhametul Husejnije 1/129 Izdavač: El-Merkezul-alemi lid-dirasatil-islamijje, Kom, Iran Pročitaj više
Ajatola Murteza Mutahhiri – Husejna su ubile šiije
  ‘Prethodno smo spomenuli ovu priču na ovom mjestu. Mi smo također spomenuli da su Husejnovo ubistvo izvršili muslimani. Šta više, zagonetno je, čudno, i što krajnje privlači pažnju, jeste činjenica da su ga ubile šiije i to samo pedeset godina nakon smrti Allahova Poslanika, a.s.’ Ajatola Murteza Mutahhiri,... Pročitaj više