Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir
Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban.   „Zabranjenost gibeta (ogovaranja) uslovljena je imanom na njegove riječi.” Potom, vanjsko (očito) značenje predaja ukazuje da se zabrana ogovaranja odnosi na vjernike“, ja kažem: ovdje se pod... Pročitaj više
Proklinjanje Ebu Hanife u šiitskim zbirkama
Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabu fadlil-ilm, 1/57. Pročitaj više
O ubijanju sunija i pljačkanju njihovog imetka
Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Ali ibn Babawih el-Kummi(Šejh Saduk), Ileluš-šera’i’, str. 601. 58. … Davud ibn Firkad je rekao: „Rekao sam Ebu Abdullahu, alejhis-selam: „Šta kažeš za ubijanje nasibije.“, pa je kazao: „Halal ga je ubiti, ali se plašim za tebe. Nego, ako mogneš srušiti na njega zid ili ga... Pročitaj više
O imamima mezheba ehlu-sunneta
Muhammed er-Rida er-Radavi, Kezebu aleš-ši’a, str. 229. „A da samozvani sljedbenici islama i sunneta vole ehli-bejt, alejhimus-selam, ne bi slijedili one koji su skrenuli s njihovog puta, kao što su Ebu Hanife, eš-Šafi’i, Malik i Ibn Hanbel, od kojih nijedan nije vidio Allahovog Posalnika, sallallahu alejhi ve alihi ve... Pročitaj više
O dozvoljenosti iznošenja potvara i objeda na sunije
Jusuf el-Bahrani, el-Hadaikun-Nadira fi ahkamil-itretit-tahira, 18/155. „Od najjasnijih dokaza da je ogovaranje oponenata dozvoljeno je to što su ih imami, alejhimu-selam, potvarali da su kopilad. Od predaja koje to potvrđuju je sljedeća u el-Kafiju (8/285), od Ebu Hamze od Ebu Džafera, alejhi-selam. Kaže: rekao sam mu ‘Neki naši drugovi... Pročitaj više
O ugošćavanju sunija
El-Hadž Mirza Husejn ibn Muhammed Teki en-Nuri, el-Fajdul-kudsi fi terdžemetil-allametil-Medžlisi, str. 250.-251. “Naš mevlana Hajder Ali ibnul-Mevla Mirza Muhammed eš-Širvani bio je vrijedan, ugledan i poštovan alim, što smo saznali iz njegovih opsaki na el-Mesalik i drugih djela, koje, iako malobrojne, ukazuju na vrijednost njihovog autora. Uglavnom, on je od... Pročitaj više
Vladar šiijske safevijske dinastije od ebu Hanifinog kabura napravio javnu ćenifu!
Jusuf el-Bahrani, el-Keškul,Ba’du keramati kabri Ebi Hanife, 1/359 „Veličanstveni sultan šah Abbas Prvi je nakon osvajanja Bagdada, Ebu Hanifin kabur pretvorio u ćenifu. Kao šerijatski vakuf, uvakufio je dvije mazge, naredivši da stoje na ulazu u trg/pijacu. Kada bi neko imao potrebu da obavi veliku nuždu, mogao je uzjahati... Pročitaj više
Gibet, psovanje i proklinjanje sunija od nužnosti šiijske sekte!
Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Mukarrir Muhammed Ali et-Tevhidi, 1/506. Stalna je praksa našeg šiijskog puka i uleme da gibete (ogovaraju) oponente, čak, da ih psuju i proklinju, u svim vremenskim razdobljima i na svim mjestima. Štaviše, u djelu el-Dževahir stoji da je dozvoljenost toga od nužnosti (šiizma). Pročitaj više
Podsticanje žena na razvrat pod plaštom vjere
  Ibn Babevejh el-Kummi, el-Mukni’, Babul-Mut’a, Izdavač: Mussesetul-Imamil-Hadi I kad čovjek upražnjava mut’a želeći sevap od Allaha, oponirajući onima koji ga (mut’a) ne priznaju, za svaku riječ koju joj progovori Allah će mu upisati dobro djelo, kad pruži ruku prema njoj, Allah će mu za to upisati dobro djelo, kad... Pročitaj više
Mut’a bez svjedoka i razglašavanja
  Abdullah ibn Džafer el-Himjeri, Kurbul-isnad, str. 252., Mu’essesetu Alil-bejti alejhimus-selam li ihja’it-turas 997. I kaže: bio sam na putu sa svojim bratom radi nekog njegovog imetka i s nama je bio samo jedan njegov mladi sluga, pa mu je rekao: „Udalji se dječače! Želim da govorim.“ I rekao mi... Pročitaj više