Dozvoljena je derogacija bez davanja zamjene, kao što je u slučaju (derogacije propisa) da se daje sadaka prije savjetovanja (sa Poslanikom), i s davanjem... Ajatola Hilli o vrstama derogacije kod šiija

Dozvoljena je derogacija bez davanja zamjene, kao što je u slučaju (derogacije propisa) da se daje sadaka prije savjetovanja (sa Poslanikom), i s davanjem zamjene koja je teža. I derogacija tilaveta (učenja ajeta), ali ne i propisa. I obrnuto. I derogacija vijesti koja se može shvatiti na više načina, kao što su njegove riječi: „e’amerte Nuhan“.

Ebul-Mutahhar Hilli, Mebadiul-vusul, ila ilmil-usul, str. 181-182.